LỊCH HỌC CÁC LỚP GROUP X TẠI FUSION BODYWORKS – Từ 20/06/2016 đến 26/06/2016

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
07.00 - 08.00 XTRX07.30 - 08.30
SIT
XTRX07.30 - 08.30
SIT
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Body Pump09.30 - 10.30
DL
XTRX09.30 - 10.30
SIT
Body Combat09.30 - 10.30
Pas
Bum's N Tum's09.30 - 10.30
GIN


Fit Ball09.30 - 10.30
GIN


TRX09.30 - 10.30
Pas
XTRX09.30 - 10.30
SIT
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Fit Ball11.45 - 12.45XTRX11.30 - 12.30
SIT


Body Combat11.45 - 12.45
SKY
Body Pump11.45 - 12.45
Pas
Dance Rhythms11.45 - 12.45
GIN


Zumba11.45 - 12.45
DL
XTRX11.30 - 12.30
SIT
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Body Combat16.45 - 17.45
SKY


Sexy dance17.50 - 18.50
JEMI
Body Pump16.45 - 17.45
SKY
TRX16.00 - 17.00
DL
17.00 - 18.00 Body Combat17.00 - 18.00
GIN


Bum's N Tum's17.00 - 18.00
GIN
Fit Ball17.15 - 18.15
GIN


Sexy dance18.30 - 19.30
JEMI
18.00 - 19.00 Body Combat18.00 - 19.00
SKY


XTRX18.00 - 19.00
SIT
Fit Ball18.10 - 19.10
GIN


Body Combat19.15 - 20.15
SKY
XTRX18.00 - 19.00
SIT


Bum's N Tum's18.10 - 19.10
DL


Body Combat19.10 - 20.10
Quân
Body Combat18.00 - 19.00
SKY
19.00 - 20.00 Body Pump19.10 - 20.10
SKY
20.00 - 21.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Body Combat09.30 - 10.30
Pas
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Body Combat11.45 - 12.45
SKY
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Body Combat16.45 - 17.45
SKY
17.00 - 18.00 Body Combat17.00 - 18.00
GIN
18.00 - 19.00 Body Combat18.00 - 19.00
SKY
Body Combat18.00 - 19.00
SKY
19.00 - 20.00 Body Combat19.15 - 20.15
SKY
Body Combat19.10 - 20.10
Quân
20.00 - 21.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
11.00 - 12.00 Zumba11.45 - 12.45
DL
12.00 - 13.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 5

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết
THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
11.00 - 12.00 Dance Rhythms11.45 - 12.45
GIN
12.00 - 13.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 5

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Bum's N Tum's09.30 - 10.30
GIN
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Bum's N Tum's17.00 - 18.00
GIN
18.00 - 19.00 Bum's N Tum's18.10 - 19.10
DL
19.00 - 20.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 5

Thứ 6

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Fit Ball09.30 - 10.30
GIN
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Fit Ball11.45 - 12.45
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Fit Ball17.15 - 18.15
GIN
18.00 - 19.00 Fit Ball18.10 - 19.10
GIN
19.00 - 20.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết
THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
07.00 - 08.00 XTRX07.30 - 08.30
SIT
XTRX07.30 - 08.30
SIT
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 XTRX09.30 - 10.30
SIT
XTRX09.30 - 10.30
SIT
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 XTRX11.30 - 12.30
SIT
XTRX11.30 - 12.30
SIT
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00 XTRX18.00 - 19.00
SIT
XTRX18.00 - 19.00
SIT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 3

Thứ 6

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Body Pump09.30 - 10.30
DL
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00 Body Pump11.45 - 12.45
Pas
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Body Pump16.45 - 17.45
SKY
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Body Pump19.10 - 20.10
SKY
20.00 - 21.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết
THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
17.00 - 18.00 Sexy dance17.50 - 18.50
JEMI
18.00 - 19.00 Sexy dance18.30 - 19.30
JEMI
19.00 - 20.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 5

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết
THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết
THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 TRX09.30 - 10.30
Pas
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 TRX16.00 - 17.00
DL
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 5

Thứ 7