LỊCH HỌC CÁC LỚP YOGA TẠI FUSION BODYWORKS – Từ 20/06/2016 đến 26/06/2016

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
06.00 - 07.00 Gentle Yoga06.30 - 07.30
Denish
Hatha Yoga06.30 - 07.30
Master Ranjan
Hatha Yoga06.30 - 07.30
Denish
Moon Salutation06.30 - 07.30
Master Om
Yoga Balancing06.30 - 07.30
Master Ranjan
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Yoga Balancing09.00 - 10.00
Master Ranjan
Yoga Balancing09.00 - 10.00
Master Ranjan


Yoga Therapy09.00 - 10.00
Denish
Power Yoga09.00 - 10.00
Master Om
Gentle Yoga09.00 - 10.00
Master Om
Hatha Yoga09.00 - 10.00
Denish
Gentle Yoga09.00 - 10.00
Master Ranjan
Asana & Pranayama09.00 - 10.00
Denish
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Moon Salutation12.15 - 13.15
Master Om
Asana & Pranayama12.15 - 13.15
Master Om
Yoga Balancing12.15 - 13.15
Denish
Power Yoga12.15 - 13.15
Master Ranjan
Yoga for Core12.15 - 13.15
Master Ranjan
Hatha Yoga12.15 - 13.15
Denish
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Yoga Therapy14.30 - 15.30
Master Om
Hatha Yoga14.30 - 15.30
Denish
Gentle Yoga14.30 - 15.30
Anand
Yoga Balancing14.30 - 15.30
Master Ranjan
Asana & Pranayama14.30 - 15.30
Denish
Yoga for Core14.30 - 15.30
Master Ranjan
Sun salutation14.30 - 15.30
Master Om
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Hatha Yoga16.00 - 17.00
Master Ranjan
Asana & Pranayama16.00 - 17.00
Denish
Gentle Yoga16.00 - 17.00
Master Om
Hatha Yoga16.00 - 17.00
Denish
Power Yoga16.00 - 17.00
Master Ranjan
17.00 - 18.00 Hatha Yoga17.30 - 18.30
Denish


Hot Yoga18.30 - 19.00
Master Ranjan
Moon Salutation17.30 - 18.30
Master Om
Hot Yoga17.30 - 18.00
Master Om


Gentle Yoga17.30 - 18.30
Master Ranjan
Ashtanga17.30 - 18.30
Master Sagar


Yoga Balancing17.30 - 18.30
Master Ranjan
Hatha Yoga17.30 - 18.30
Master Ranjan


Yoga for Core17.30 - 18.30
Master Om
Yoga Therapy17.30 - 18.30
Master Om
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Moon Salutation19.00 - 20.00
Master Om
Hatha Yoga19.00 - 20.00
Master Om
Sun salutation19.00 - 20.00
Master Ranjan
Yoga Balancing19.00 - 20.00
Master Ranjan
Power Yoga19.00 - 20.00
Denish
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
06.00 - 07.00 Gentle Yoga06.30 - 07.30
Denish
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Gentle Yoga09.00 - 10.00
Master Om
Gentle Yoga09.00 - 10.00
Master Ranjan
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Gentle Yoga14.30 - 15.30
Anand
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Gentle Yoga16.00 - 17.00
Master Om
17.00 - 18.00 Gentle Yoga17.30 - 18.30
Master Ranjan
18.00 - 19.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Yoga Therapy09.00 - 10.00
Denish
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Yoga Therapy14.30 - 15.30
Master Om
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Yoga Therapy17.30 - 18.30
Master Om
18.00 - 19.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
06.00 - 07.00 Hatha Yoga06.30 - 07.30
Master Ranjan
Hatha Yoga06.30 - 07.30
Denish
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Hatha Yoga09.00 - 10.00
Denish
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Hatha Yoga12.15 - 13.15
Denish
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Hatha Yoga14.30 - 15.30
Denish
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Hatha Yoga16.00 - 17.00
Master Ranjan
Hatha Yoga16.00 - 17.00
Denish
17.00 - 18.00 Hatha Yoga17.30 - 18.30
Denish
Hatha Yoga17.30 - 18.30
Master Ranjan
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Hatha Yoga19.00 - 20.00
Master Om
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Asana & Pranayama09.00 - 10.00
Denish
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Asana & Pranayama12.15 - 13.15
Master Om
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Asana & Pranayama14.30 - 15.30
Denish
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Asana & Pranayama16.00 - 17.00
Denish
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 6

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
09.00 - 10.00 Power Yoga09.00 - 10.00
Master Om
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Power Yoga12.15 - 13.15
Master Ranjan
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00 Power Yoga16.00 - 17.00
Master Ranjan
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Power Yoga19.00 - 20.00
Denish
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
06.00 - 07.00 Yoga Balancing06.30 - 07.30
Master Ranjan
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00 Yoga Balancing09.00 - 10.00
Master Ranjan
Yoga Balancing09.00 - 10.00
Master Ranjan
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Yoga Balancing12.15 - 13.15
Denish
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Yoga Balancing14.30 - 15.30
Master Ranjan
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Yoga Balancing17.30 - 18.30
Master Ranjan
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Yoga Balancing19.00 - 20.00
Master Ranjan
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ 5

Thứ 6

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
17.00 - 18.00 Ashtanga17.30 - 18.30
Master Sagar
18.00 - 19.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 5

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
12.00 - 13.00 Yoga for Core12.15 - 13.15
Master Ranjan
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00 Yoga for Core14.30 - 15.30
Master Ranjan
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Yoga for Core17.30 - 18.30
Master Om
18.00 - 19.00
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 6

Thứ 7

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
14.00 - 15.00 Sun salutation14.30 - 15.30
Master Om
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Sun salutation19.00 - 20.00
Master Ranjan
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 4

Chủ nhật

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
06.00 - 07.00 Moon Salutation06.30 - 07.30
Master Om
07.00 - 08.00
08.00 - 09.00
09.00 - 10.00
10.00 - 11.00
11.00 - 12.00
12.00 - 13.00 Moon Salutation12.15 - 13.15
Master Om
13.00 - 14.00
14.00 - 15.00
15.00 - 16.00
16.00 - 17.00
17.00 - 18.00 Moon Salutation17.30 - 18.30
Master Om
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Moon Salutation19.00 - 20.00
Master Om
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 5

THứ 2 THứ 3 THứ 4 THứ 5 THứ 6 THứ 7 CHủ NHậT
17.00 - 18.00 Hot Yoga17.30 - 18.00
Master Om
18.00 - 19.00 Hot Yoga18.30 - 19.00
Master Ranjan
Click vào tên lớp học để xem thông tin chi tiết

Thứ 2

Thứ 4